There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Sáng kiến WokLokEdu

WoklokEdu là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người để trở thành con người tự do.

Chủ đề của Woklok Edu Scholarship

Giảng viên của Woklok Edu

Chuyên gia kinh tế
Content Leader
Assistant Marketing Manager & Internship Program Manager
Sale Manager
Marketing Manager
CEO Cty TNHH Always

Đăng ký ngay để trở thành ứng viên của WoklokEdu

Học mà chưa hành thì thực sự là chưa học gì
Đăng ký ngay!

Bất kỳ ứng viên nào đáp ứng ba điều kiện (bắt buộc) sau đều có quyền dự tuyển vào WoklokEdu Scholarship:
- Tuổi từ 20 đến 27 tính đến thời điểm đăng kí;
- Tự tin có tố chất trở thành nhân tố góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng;
- Có khát khao “tìm ra chính mình” và trở thành con người “tự do, trách nhiệm và ưu tú”.

Tủ sách ``Tự lực khai phóng``